На даний момент 214 гостей на сайті

Система НАССР

Привітання відсутні

Про нас
Про нас

Миколаївська обласна профспілкова організація Всеукраїнської профспілки працівників малого та середнього бізнесу „Єднання” є добровільною неприбутковою громадською організацією, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності - працівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності, видів діяльності, незалежно від територіальної, галузевої приналежності або фахової сфери діяльності, з метою представництва, здійснення та захисту їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, входить до складу Федерації профспілок працівників кооперації та інших форм підприємництва України.

Миколаївська обласна профспілкова організація Всеукраїнської профспілки працівників малого та середнього бізнесу „Єднання” (далі Профспілка) була створена 29 травня 1997 року на Обласній конференції Федерації профспілок працівників кооперацій та інших форм підприємництва. Головою профспілки було обрано Берднікову Наталію Василівну. З липня 2005 року Профспілку очолює Герасимчук Олена svidotctvoАндріївна.  

Пленумом Всеукраїнської профспілки працівників кооперацій та інших форм підприємництва 30 березня 2000 року Миколаївській обласній профспілковій організації був наданий статус організаційної ланки Всеукраїнської профспілки.
Вищим органом Профспілки є Конференція, яка скликається в міру необхідності. 
Рада Профспілки є вищим органом в період між Конференціями. Порядок формування і діяльності ради Профспілки визначається Статутом Профспілки

Всі поточні питання діяльності ради Профспілки виконує її Голова, що діє у відповідності зі Статутом Профспілки. Обирається голова ради Профспілки Конференцією Профспілки на термін 5 років. Голова Профспілки є головою Ради Профспілки. У випадку необхідності вибори голови ради Профспілки між конференціями можуть бути здійснені на пленумі ради Профспілки з затвердженням на наступній конференції
Контроль за фінансово-господарською діяльністю організації Профспілки здійснює Ревізійна комісія, яка обирається на Конференції на той же строк, що й профспілковий орган.

Членами Профспілки можуть бути особи, об'єднані спільними інтересами за родом їх професійної діяльності, які працюють на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю; а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності; особи, які забезпечують себе роботою самостійно; особи, які навчаються в професійно-технічних або вищих навчальних закладах; особи, які вийшли на пенсію, або тимчасово не працюють; іноземні громадяни та особи без громадянства.
Для того, щоб стати членом профспілки, необхідно подати заяву і сплатити членські внески.

Профспілкове членство припиняється за рішенням первинної організації Профспілки у випадках:

• виходу з Профспілки за власним бажанням або виключення з її рядів;
• засудження до позбавлення волі;
• несплати членських внесків без поважних причин понад 3 місяці.

Член профспілки має право:

• обирати та бути обраним до всіх статутних органів Профспілки та організацій Профспілки;
• від імені Профспілки висуватися кандидатами в депутати до місцевих рад та у кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, якщо за це проголосовано засіданням Президії Профспілки (організації Профспілки або первинної організації Профспілки;
• вільно обговорювати всі питання діяльності профорганізації, виступати з критикою, вносити пропозиції, відстоювати свою думку;
• особисто брати участь у роботі зборів, засідань профспілкових органів під час розгляду питань своєї діяльності чи поведінки;
• звертатися до всіх керівних органів Профспілки, організацій Профспілки за захистом своїх прав і законних інтересів та вимагати відповіді по суті поставлених питань в межах компетенції цих органів;
• на захист законних прав та інтересів з боку Профспілки в державних, судових та господарських органах;
• на безкоштовні первинні юридичні консультації та іншу допомогу у вирішенні соціально-трудових питань, включаючи офіційне представництво і захист в суді, органах виконавчої влади, у взаємовідносинах з роботодавцями;
• брати участь в акціях, організованих Профспілкою;
• вийти з Профспілки на підставі особистої заяви;
• отримувати інформацію про діяльність Профспілки та її органів по всіх напрямках діяльності.

Профспілка здійснює таку діяльність:
1. відстоює інтереси членів профспілки при виникненні конфліктів з органами виконавчої влади, податковими інспекціями, пожежними та санітарними службами, з орендодавцями;
2. надає юридичні консультації в межах своєї компетенції;
3. надає інформацію, консультації по всім проблемам існуючого законодавства з питань ведення підприємницької діяльності в малому бізнесі;
4. надає інформацію, консультації з питань трудового законодавства;
5. допомагає укладати колективні договори;
6. допомагає при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);
7. надає допомогу у створенні здорових та безпечних умов праці на виробництві;
8. організовує та проводить круглі столи з останніх новин законодавства; 
9. організовує зустрічі з представниками контролюючих органів щодо виконання останніми вимог діючого законодавства;
10. проводить тренінги особистого зростання, згуртованості команди, колективу для підприємців-початківців та членів трудових колективів;
11. проводить семінари-навчання за різними напрямами по організації, веденню та захисту бізнесу;
12. приймає участь у розробці та поданні через Раду підприємців при Кабінеті Міністрів України та Комітет Держпідприємництва законопроектів, зауважень, доповнень до законодавства яким регулюється діяльність малого та середнього бізнесу.

Профспілковий рух в Україні

Роль профспілок в соціально-трудових відносинах громадян України
Профспілки — добровільні організації, що поєднують трудящих у виробничих і в невиробничих сферах для захисту соціально-економічних прав і інтересів своїх членів, яке є масовим самокерованим суспільним об’єднанням працівників певної галузі або суміжних галузей. Виникли в країнах Західної Європи і США в кінці 18 століття як суспільства взаємодопомоги.

Історія свідчить, що в усіх країнах на певному етапі суспільного розвитку виникають професійні об’єднання трудящих.

Незалежні профспілки започатковувались як робітничі утворення вищого організаційного рівня порівняно із страйковими комітетами. Це відповідало переходові від стихійних робітничих заворушень до постійної, систематичної і різноманітної за формами (страйки та інші акції протесту, колективні переговори і укладення колективних договорів та угод, судові позови, пошук політичних партнерів, участь у виборчих кампаніях, звернення до міжнародних інституцій тощо) боротьби найманих працівників за свої права та інтереси. Однією з дієвих форм такої боротьби стала взаємна солідарна підтримка незалежних профспілок працівників різних галузей. В перші роки Української Незалежності йшов інтенсивний пошук оптимальних способів консолідації незалежного профспілкового руху України. Не всі тодішні спроби виявились вдалими, але той час дав і багато прикладів ефективності спільних зусиль.

Виникнення профспілок викликане ростом чисельності осіб найманої праці, концентрацією найманих працівників на великих підприємствах під знаком необхідності їх об’єднання для захисту своїх інтересів. Усвідомивши таку необхідність, працівники роблять спроби об’єднатися. Простою, найбільш доступною формою об’єднання є профспілка. Стан профспілкового руху слугує показником розвитку трудящих держави і мірою їх організованості.

Серед чисельних організацій створених трудящими, профспілки мають певні особливості:

1. Профспілки створювалися у відповідь на загострення соціально-економічного стану трудящих.
2. Це найбільш масове об’єднання, без попередніх умов для вступу в нього.


Є традиційні (офіційні) профспілки, до структури яких входять біля 40 галузевих профспілок . Вони найбільш масові. Створювались масово в 30-ті роки, як підспір’я радянському адміністративному режиму.

Є альтернативні профспілки демократичної орієнтації, що виникли на хвилі масових страйків на початку 90-х років. В загальній масі можуть з часом стати рівноцінними за чисельністю з традиційними.

Є місцеві профспілки, що не ввійшли в жодне з об’єднань. Не чисельні, відособлені, як правило в межах одного міста, регіону.
Профспілки працівників недержавного сектору економіки - це швидше профспілки підприємців, що не так захищають інтереси найманих працівників, скільки інтереси підприємництва.

Це організація, яка за своїми інтересами найближче стоїть до економіки та виробництва (де і реалізуються корінні інтереси трудящих).
Не дивлячись на відсутність єдності в профспілковому русі, їх роль в суспільному розвитку зростає. Ріст безробіття, інфляція та майнова диференціація викликає зацікавленість широких мас трудівників України в збереженні та укріпленні профспілок. Профспілки єдина доступна організація, що займається повсякденними проблемами трудівників до яких відноситься і підприємництво України. 

Законодавство про профспілки
Законодавство про профспілки складається з Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (1045-14), Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Міжнародними договорами, угодами, конвенціями, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено більш високий рівень гарантій щодо забезпечення діяльності профспілок.

Право громадян на об'єднання у професійні спілки
Відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) та Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати професійні спілки з метою представництва, здійснення і захисту своїх трудових та соціально-економічних прав та інтересів, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі професійних спілок. Держава визнає професійні спілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з власником або уповноваженим ним органом, а також з іншими об'єднаннями громадян.

Статус профспілок
Профспілки можуть мати статус місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських.

Статус місцевих мають профспілки, до складу яких входять не менше трьох первинних організацій, що діють на підприємствах, в установах або організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району, села), чи об'єднують не менше 9 членів профспілки, які працюють на різних підприємствах, в установах або організаціях.

Статус обласних мають профспілки, організаційні ланки яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя; в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі; об'єднують у профспілці більшість членів профспілки, які працюють за даною професією чи фахом в області, містах Києві та Севастополі.

Статус регіональних мають профспілки, організаційні ланки яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць двох або більше областей.

Статус всеукраїнських профспілок визначається за однією з таких ознак:

1) наявність організаційних ланок профспілки в більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України;
2) наявність організаційних ланок профспілки в більшості з тих адміністративно-територіальних одиниць України, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі, та які об'єднують не менше третини членів профспілок цієї галузі або членів профспілки певного фаху, професії;
3) об'єднання в профспілці більшості членів профспілки, які працюють за даною професією чи фахом в Україні.

Статус республіканських профспілок Автономної Республіки Крим визначається за ознаками всеукраїнських профспілок стосовно території Автономної Республіки Крим.

Всеукраїнські профспілки можуть без спеціального дозволу використовувати у своєму найменуванні слово "Україна" та похідні від нього.

Про федерацію

Історична довідка
Федерація профспілок працівників кооперації та інших форм підприємництва України створена 21 січня 1990 року на Установчому з’їзді в м. Києві як самостійне, незалежне від Федерації профспілок України об’єднання профспілок на базі вже існуючих на той час профспілок кооперативів та працівників сфери підприємництва.

Федерацію очолює ініціатор її створення – Кожевіна Наталія Дмитрівна
З початку свого створення Федерація здійснює широкий спектр заходів з захисту соціально-економічних прав та інтересів підприємців і працівників підприємницьких структур, співпрацює з органами державної влади, громадськими об’єднаннями, приймає участь у Фонді соціального страхування України, в укладенні Генеральної угоди, розробці та реалізації національних програм розвитку підприємництва. Постійно приймає участь у розробці законодавчих актів, регламентуючих правовий та соціальний захист, зайнятість населення, удосконалення механізмів оподаткування, зокрема, у впровадженні єдиного соціального внеску, Указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” та інше.

Організаційна структура Федерації
Вищим органом Федерації є З'їзд, що проводиться не рідше одного разу на п'ять років.

З'їзд затверджує Статут Федерації, вносить зміни та доповнення до нього; затверджує програмні напрямки діяльності та розвитку Федерації; заслуховує звіти виборних органів Федерації, ревізійної комісії та приймає по ним рішення; обирає Голову Федерації, встановлює чисельність виборних органів Федерації (Ради Федерації, Президії Ради Федерації), встановлює процедуру їх обрання; обирає ревізійну комісію Федерації; приймає рішення про реорганізацію чи ліквідацію Федерації, створює ліквідаційну комісію тощо.

В період між З'їздами керівництво діяльністю Федерації здійснюється Радою Федерації, яка організує та контролює виконання Статуту та програмних напрямків діяльності Федерації, рішень Ради Федерації, Президії Ради Федерації та Розпоряджень Голови Федерації; затверджує поточні плани та програми Федерації; затверджує Першого заступника та заступників Голови Федерації; затверджує структуру апарату Ради Федерації, бюджет і кошторис витрат; затверджує положення про внески членських організацій Федерації, угоди та домовленості, рішення Президії Ради Федерації та Голови Федерації; приймає рішення про входження до складу Федерації нових членських організацій, призупинення та відновлення членства, вибуття з неї тощо.

В період між пленумами Ради Федерації керівництво здійснює Президія Ради Федерації, яка забезпечує виконання рішень З'їздів, Пленумів, своїх рішень та їх контроль; розробляє структуру апарату Федерації, штатний розклад та посадові оклади; розробляє і затверджує інструкції, положення та рекомендації з питань організації роботи Федерації; скликає Пленуми Ради та готує питання для розгляду на них; в межах делегованих повноважень Ради Федерації розпоряджається коштами та майном; виступає з заявами та зверненнями від імені Федерації; узагальнює і поширює досвід профспілкової роботи, видає бюлетені та інші методичні матеріали; затверджує і направляє в судові органи своїх представників для захисту інтересів членських організацій Федерації та членів профспілок; вирішує інші поточні питання діяльності Федерації.

Голова Федерації організовує роботу, веде засідання Ради Федерації та Президії; організовує підготовку та проведення З'їздів, Пленумів Ради Федерації, засідань Президії та здійснює контроль за виконанням прийнятих на них рішень; представляє Федерацію в державних органах та органах місцевого самоврядування, господарських, громдських та інших організаціях, на міжнародному рівні; укладає угоди та домовленості з подальшим затвердженням на Президії Федерації; звертається до державних органів влади та органів місцевого самоврядування про прийняття нормативних, правових актів, що стосуються соціально-трудових та інших інтересів членів профспілок; розпоряджається коштами та майном Федерації з подальшим затвердженням на Президії Федерації; розподіляє обов'язки між заступниками, здійснює керівництво апаратом Федерації, укладає трудові договори з працівниками апарату та виконує інші функції, делеговані Президією Ради та Радою Федерації. 

Основними завданнями Федерації є:

• сприяння членським організаціям у виконанні їх статутних завдань;
• сприяння розвитку підприємництва, налагодження взаємовідносин між роботодавцями та найманими працівниками, зв’язків та співробітництва з іншими громадськими організаціями, а також з закордонними і міжнародними організаціями.
• здійснення представництва і захисту трудових соціально-економічних прав та інтересів найманих працівників та роботодавців в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування, а також з іншими об’єднаннями громадян;
• ведення колективних переговорів, здійснення укладання колективних договорів, Генеральної, галузевих, регіональних, міжгалузевих угод від імені працівників;
• участь у законотворчості через співпрацю з народними депутатами України, проведення громадських експертиз законопроектів, внесення пропозицій до суб’єктів законодавчої ініціативи щодо прийняття чи вдосконалення законодавства з питань соціально-трудової сфери;
• захист прав громадян на працю, участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту;
• участь у розробленні державної політики зайнятості населення, державних та територіальних програм зайнятості, проведення спільних консультацій з цих проблем з роботодавцями, їх об’єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
• участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів зарплат, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини;
• представництво прав та інтересів працівників у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, організаціями, установами;
• представництво інтересів працівників при вирішенні колективних трудових спорів, участь у діяльності примирних комісій, інших органах, які розглядають колективний трудовий спір.


Головною програмною метою Федерації була є і залишається економічна, трудова і соціальна підтримка працівників приватного сектору економіки та сфери підприємництва, малого і середнього бізнесу, підприємців – фізичних осіб, оскільки від їхньої роботи, економічного і фінансового стану, залежить підвищення добробуту, забезпечення зайнятості громадян України.

Виходячи з основних задач Федерація зосереджує свої зусилля на:

• участі в багатосторонньому законо- та нормотворчому процесі, спрямованому на законодавче забезпечення нормальних умов для розвитку підприємництва і цивілізованих ринкових відносин в Україні, забезпечення громадян зайнятістю та одержання доходів;
• об’єднанні та зростанні числа колективів підприємницьких структур, членських профспілкових організацій та членів профспілок:
• всесторонньому сприянні інтеграції України в міжнародні структури, розширенні гуманітарної та технічної допомоги, стимулюванні інвестицій в українську економіку:
• ініціюванні та підтримці в органах законодавчої та виконавчої влади, інших державних структурах, громадських організаціях та рухах зусиль, спрямованих на реальне поліпшення соціально-економічної ситуації в Україні, підвищення рівня життя та добробуту людей:
• вимозі здійснення державою заходів щодо лібералізації можливостей здійснення власного малого та середнього бізнесу, перегляду і реформування податкової системи в напрямку зменшення ставок і кількості податків, відміни та скорочення багато чисельних дозвільних процедур, переходу до спрощення системи бухгалтерського обліку та звітності.

Основні напрями діяльності Федерації:

• Соціально-економічний захист;
• Юридична допомога;
• Охорона праці;
• Освітня робота;
• Інформаційно-аналітична робота;
• Оздоровлення та відпочинок;
• Організаційна робота;
• Соціальне партнерство.КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ

+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru