На даний момент 159 гостей на сайті

 

 

Головна Проекти || Правових актів КМУ Закон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків

Закон УкраЇни Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків

e-mail Друк PDF

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

Вноситься

Кабінетом Міністрів України

Ю   М.Я. Азаров

„____”_____________ 2013 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13 – 17, ст. 112) такі зміни:

1. У абзаці п’ятому пункту 48.4 статті 48 слова „та номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартістьˮ виключити.

2. У статті 63:

1) в абзаці четвертому пункту 63.3 слова „за місцезнаходженням таких об'єктівˮ замінити словами „за основним місцем облікуˮ;

2) у підпункті 63.10.3 слово „свідоцтвˮ виключити;

3) доповнити новим пунктом 63.13 такого змісту:

„63.13. З метою інформування платників податків дані про взяття на облік як платників податків юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб та самозайнятих осіб не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику:

оприлюднює на офіційному веб-сайті;

передає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, для оприлюднення на єдиному веб-порталі.

Дані, які оприлюднюються, містять такі відомості про платника податків:

податковий номер (для юридичної особи та її відокремленого підрозділу);

найменування або прізвище, ім'я, по батькові;

місцезнаходження;

дату та номер запису про взяття на облік;

назву та ідентифікаційний код територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, за основним місцем обліку платника податків;

про направлення територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, державному реєстратору повідомлень у зв'язку з припиненням юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, що передбачені законодавствомˮ.

3. У статті 66:

1) абзац третій підпункту 66.3 після слів „У такому разі платник податківˮ доповнити словами та цифрами „на якого поширюються норми пункту 64.2 статті 64 цього Кодексуˮ;

2) підпункт 66.5 доповнити словами „крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем облікуˮ.

4. У пункті 67.1 статті 67:

1) у підпунктах 67.1.1 та 67.1.2 абзаци другий і третій виключити;

2) підпункт 67.1.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

„Порядок погашення грошових зобов’язань або податкового боргу, а також списання безнадійного податкового боргу, визначається статтями 97 – 99 цього Кодексуˮ.

5. У пункті 68.1 статті 68 слова „не пізніше наступного робочого дня з датиˮ замінити словами „післяˮ.

6. У статті 69:

1) в абзаці першому пункту 69.2 слова „протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахункаˮ замінити словами „не пізніше наступного робочого дня з дати відкриття/закриття рахункаˮ;

2) у пункті 69.3 слова „протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомленняˮ замінити словами „не пізніше наступного робочого дня з дати отримання повідомленняˮ.

7. Підпункт 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 після слова „підприємцяˮ доповнити словами „закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу ˮ.

8. У статті 97:

1) у пункті 97.3:

у абзаці першому слова „або скасування державної реєстрації фізичної особи – підприємцяˮ виключити;

абзац другий викласти у такій редакції:

„У випадках державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця або незалежної професійної діяльності фізичної особи погашення податкового боргу здійснюється за рахунок майна такої фізичної особи або майна такої особи, що переходить за правом спадщини у власність інших осіб, або визнання такого податкового боргу безнадійним і списання його в установленому порядку, коли таке майно відсутнє або не з'являються інші особи, які вступають у права спадщини незалежно від часу набуття таких правˮ.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

у абзаці третьому речення друге виключити;

2) у підпункті 97.4.4 пункту 97.4 після слова „підприємцяˮ доповнити словами „або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльністьˮ.

9. У статті 183:

1) у абзаці першому пункту 183.9 слова „видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтвоˮ та „не пізніше наступного робочого дня післяˮ замінити відповідно словами „внести до реєстру платників податку записˮ та „зˮ;

2) пункт 183.11 викласти у такій редакції:

„183.11. Будь-яка особа, що зареєстрована платником податку, може отримати витяг з реєстру платників податку про свою реєстрацію.

Форма запиту про отримання витягу та форма витягу із реєстру платників податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політикуˮ;

3) пункт 183.13 викласти у такій редакції:

„183.13. Дані із реєстру платників податку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, щоденно:

оприлюднює на офіційному веб-сайті;

передає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, для оприлюднення на єдиному веб-порталі.

На зазначених інформаційних ресурсах оприлюднюються:

183.13.1. дані з реєстру платників податку із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника податку, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера;

183.13.2. інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як платників податку за заявою платника податку, з ініціативи органів державної податкової служби чи за рішенням суду, із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання, причин анулювання та підстав для анулювання реєстраціїˮ;

4) у пункті 183.14 слова „свідоцтва про реєстраціюˮ виключити;

5) абзаци другий та третій пункту 183.15 викласти у такій редакції:

У разі зміни даних про платника податку, а також у разі встановлення розбіжностей чи помилок у записах реєстру платників податку, платник податку подає реєстраційну заяву до органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації.

Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, здійснює перереєстрацію платника податку з дотриманням правил та у строки, визначені цією статтею для реєстрації платників податку, шляхом внесення відповідного запису до реєстру платників податкуˮ;

6) у пункті 183.16 слова „зазначене свідоцтво видається тільки на такий строкˮ замінити словами „реєстрація платником податку діє до закінчення такого строкуˮ.

10. У статті 184:

1) підпункт „зˮ пункту 184.1 викласти у такій редакції:

„з) закінчився строк, на який створено особу, укладено договір про спільну діяльність, договір управління майном чи угоду про розподіл продукціїˮ;

2) у пункті 184.2:

в абзаці третьому слова „якщо у свідоцтві про реєстрацію платника податку не було визначено граничний строк діїˮ замінити словами „якщо граничний строк реєстрації як платника податку не було визначеноˮ;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

„закінчення строку, на який створено особу, укладено договір про спільну діяльність, договір управління майном чи угоду про розподіл продукціїˮ.

11. У статті 209:

1) пункт 209.10 викласти у такій редакції:

„209.10. Сільськогосподарське підприємство реєструється як суб'єкт спеціального режиму оподаткування у відповідному органі державної податкової служби з дотриманням правил та у строки, що визначені статтею 183 цього Кодексу для реєстрації платників податку на додану вартість.

У реєстрі суб'єктів спеціального режиму оподаткування, крім відомостей, передбачених для реєстрації платників податку на додану вартість на загальних підставах, повинен міститися перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства.

При оприлюдненні даних з реєстру платників податку на додану вартість згідно з пунктом 183.3 статті 183 цього Кодексу додатково оприлюднюються дані із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування про дату реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування, дату виключення із такого реєстру, а також дату, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на загальних підставахˮ;

2) пункт 209.12 викласти у такій редакції:

„209.12. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, виключає сільськогосподарське підприємство із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування у разі, якщо:

а) сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про його реєстрацію як платника зазначеного податку на загальних підставах;

б) сільськогосподарське підприємство підлягає реєстрації платником податку на загальних підставах;

в) щодо сільськогосподарського підприємства прийняте рішення про припинення шляхом ліквідації або реорганізації.

За наявності підстав, визначних підпунктами „аˮ, „бˮ цього пункту, сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб'єкт спеціального режиму оподаткування із одночасною реєстрацією платником податку на загальних підставах.

За наявності підстав, визначених у пункті 184.1 статті 184 цього Кодексу (за винятком підстави, визначеної у підпункті „єˮ цього пункту), проводиться анулювання реєстрації сільськогосподарського підприємства як платника податку з дотриманням правил та у строки, що визначені статтею 184 цього розділуˮ.

12. У статті 293:

1) у пункті 293.4 слова „свідоцтві платника єдиного податкуˮ замінити словами „заяві щодо обрання спрощеної системи оподаткуванняˮ;

2) у підпункті „вˮ підпункту 4 пункту 293.8 після слів „переходу на спрощену систему оподаткуванняˮ доповнити словами „або зміни групи платників єдиного податкуˮ.

13. У статті 294:

1) у пункті 294.3 слова „у якому таким особам виписано свідоцтво платника єдиного податкуˮ замінити словами „у якому таку особу зареєстровано в реєстрі платників єдиного податкуˮ;

2) у пункті 294.4 слова „у якому виписано свідоцтво платника єдиного податкуˮ замінити словами „у якому таку особу зареєстровано в реєстрі платників єдиного податкуˮ.

14. У пункті 296.5 статті 296 слова „не зазначеної у свідоцтві платників єдиного податку першої і другої групˮ замінити словами „не зазначеної у  заяві щодо обрання спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку для першої і другої групˮ.

15. У статті 298:

1) у пункті 298.1:

в абзаці першому підпункту 298.1.2 слова „у якому виписано свідоцтво платника єдиного податкуˮ замінити словами „у якому таку особу зареєстровано в реєстрі платників єдиного податкуˮ;

в абзаці другому підпункту 298.1.2 після слів „встановленої для третьої - шостої групˮ доповнити словами „що не передбачає сплату податку на додану вартістьˮ;

у підпункті 298.1.5 слова „третьої та п'ятої групиˮ замінити словами „третьої – шостої групиˮ;

друге речення підпункту 298.1.5 викласти у такій редакції:

„При цьому у платника єдиного податку третьої – шостої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платником податку на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої – шостої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податкуˮ;

2) у підпункті 298.2.2 пункту 298.2 слова „(за умови відсутності непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або інших податків і зборів, які платники єдиного податку сплачують відповідно до цієї глави)ˮ виключити;

3) у підпункті 298.2.3 пункту 298.2:

у підпункті сьомому слова „не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку – фізичної особи – підприємцяˮ замінити словами „не зазначених у заяві щодо обрання спрощеної системи оподаткування платником єдиного податку для першої і другої групиˮ;

підпункт восьмий викласти у такій редакції:

„8) у разі порушення умов перебування на першій або другій групі платників єдиного податку – з першого числа місяця, наступного за податковим кварталом, у якому відбулося таке порушенняˮ.

16. Статтю 299 викласти у такій редакції:

„Стаття 299. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку

299.1. Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку – засвідчення факту набуття або позбавлення статусу платника єдиного податку, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Кодексом, шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

299.2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, веде реєстр платників єдиного податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих як платники єдиного податку.

299.3. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, зобов'язаний протягом 5 робочих днів від дати надходження заяви щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати особу платником єдиного податку.

299.4. У випадках, передбачених підпунктом 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу, реєстрація проводиться у день отримання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

299.5. У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, зобов'язаний надати протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб'єктом господарювання у встановленому порядку.

299.6. Підставами для прийняття територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, рішення про відмову у реєстрації суб'єкта господарювання платником єдиного податку є виключно:

1) невідповідність такого суб'єкта господарювання вимогам статті 291 цієї глави;

2) наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється у результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

3) недотримання вимог підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу.

299.7. До реєстру платників єдиного податку про платника єдиного податку заносяться такі відомості:

1) найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

2) податкова адреса суб'єкта господарювання;

3) місце провадження господарської діяльності;

4) обрані фізичною особою – підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;

5) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

6) ставка єдиного податку та група платника податку;

7) дата реєстрації;

8) дата анулювання реєстрації;

9) територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, за основним місцем обліку платника податків.

299.8. Щодо зареєстрованих платників єдиного податку в день подання платником заяви територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку щодо:

1) найменування суб'єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

2) податкової адреси суб'єкта господарювання;

3) місця провадження господарської діяльності;

4) видів господарської діяльності;

5) ставки єдиного податку та групи платника податку.

299.9. За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може отримати витяг з реєстру платників єдиного податку.

Форма запиту про отримання витягу та форма витягу із реєстру платників єдиного податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику.

299.10. Реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника єдиного податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку і відбувається у випадках та у строки:

1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, – в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови;

2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем відповідно до закону – в день отримання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

3) наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів;

4) здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

5) перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення;

6) перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному податковому (звітному) кварталі (календарному році), – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому відбулося таке перевищення;

7) застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.6 статті 291 цього Кодексу, – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків;

8) порушення умов перебування на першій або другій групі платників єдиного податку – в останній день податкового кварталу, у якому відбулося таке порушення;

9) неподання податкової звітності з єдиного податку протягом двох послідовних кварталів платниками третьої – шостої групи – в останній день кварталу, на який припадає граничний термін подання звітності за другий послідовний квартал.

299.11. У разі виявлення територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених цією главою, анулювання реєстрації платника єдиного податку проводиться за рішенням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, на підставі акта перевірки.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту анулювання реєстрації.

299.12. У разі якщо після анулювання реєстрації платника єдиного податку не погашено податковий борг, який виник внаслідок обставин, зазначених у пункті 299.15 цієї статті, погашення такого податкового боргу здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу II цього Кодексу.

299.13. Дані із реєстру платників єдиного податку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, щоденно:

оприлюднює на офіційному веб-сайті;

передає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, для оприлюднення на єдиному веб-порталі.

Дані, які оприлюднюються, містять такі відомості про платника єдиного податку:

податковий номер (для юридичної особи та її відокремленого підрозділу);

найменування або прізвище, ім'я, по батькові;

дату (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

ставку єдиного податку;

групу платника податкуˮ.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

3. Оприлюднення даних на єдиному веб-порталі про взяття суб’єктів господарювання на облік у Міністерстві доходів і зборів України, їх реєстрацію як платників податку на додану вартість (у тому числі як суб’єктів спеціального режиму оподаткування) та єдиного податку здійснюється після запровадження єдиного веб-порталу та інфраструктури його функціонування.

Голова

Верховної Ради України                                     В.В. Рибак

Додаткові матеріали

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України (Завантажити)АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА (Завантажити)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ

+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru