На даний момент 95 гостей на сайті

Система НАССР

Привітання відсутні

Головна Новини || В законодавстві Нормативно-правові акти Проект Закону України щодо консолідації в одному контролюючому органі виконання функцій із здійснення контролю за повнотою та своєчасністю справляння збору на обов’язкове державне пенсійне страхування і внесків на загальнообов’язкове державне соціальне

Проект Закону України щодо консолідації в одному контролюючому органі виконання функцій із здійснення контролю за повнотою та своєчасністю справляння збору на обов’язкове державне пенсійне страхування і внесків на загальнообов’язкове державне соціальне

e-mail Друк PDF

П                                                                                                                                                                                                                                   Проект
Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо консолідації в одному контролюючому органі виконання
функцій із здійснення контролю за повнотою та своєчасністю
справляння збору на обов’язкове державне пенсійне страхування
і внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
___________________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради України, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) статті 18823, 18824, 2442, 2449— 24411 виключити;

2) частину першу статті 2342 після слова і цифр “(стаття 1641),” доповнити словами і цифрами “порушенням законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (стаття 1651), строку реєстрації як платника страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, несвоєчасною або неповною сплатою страхових внесків (стаття 1653), порушенням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (стаття 1654), ухиленням від реєстрації як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, несвоєчасною або неповною сплатою страхових внесків, а також порушенням порядку використання страхових коштів (стаття 1655),”.

2. У Законі України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237; 1998 р., № 42, ст. 257; 1999 р., № 38, ст. 349; 2008 р., № 27—28, ст. 253):

1) частину другу статті 3 виключити;

2) у частині четвертій статті 5 слова “органами Пенсійного фонду України” замінити словами “органами державної податкової служби”.

3. У Законі України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46—47, ст. 403; 2001 р., № 17, ст. 80; 2007 р., № 22, ст. 292; 2008 р., № 27—28, ст. 253):

1) частини десяту, одинадцяту, тринадцяту та вісімнадцяту статті 47 викласти у такій редакції:

“Органи державної податкової служби мають право проводити в порядку, визначеному законодавством, планові та позапланові виїзні перевірки сплати та цільового використання суб’єктами підприємницької діяльності збору на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків.

Щорічні та позапланові аудиторські перевірки сплати та цільового використання збору на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків проводяться за рішенням наглядової ради незалежними аудиторськими організаціями. До перевірки можуть залучатися державні податкові адміністрації.”;

“Юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з коштами загальнообов’язкового державного соціального страхування, зобов’язані представляти контролюючим органам необхідні документи та відомості, що належать до сфери їх діяльності.”;

“Органи державної податкової служби мають право:

застосовувати фінансові санкції, передбачені цим Законом;

порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків;

у разі виявлення порушень порядку нарахування, обчислення, сплати страхових внесків та нецільового використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків звертатися в установленому законом порядку до органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки та інших органів;

здійснювати інші функції, передбачені законодавством.”;

2) частину другу статті 51 викласти у такій редакції:

“Достовірність зазначених у документах даних, передбачених частиною першою цієї статті, перевіряється виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків та органами державної податкової служби.”.

4. У Законі України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171; 2006 р., № 27, ст. 234; 2007 р., № 33, ст. 439; 2009 р., № 18, ст. 247):

1) у частині першій статті 8 слова “провадження збору та” виключити;

2) у частині другій статті 12:

пункт 2 виключити;

у пункті 5 слова “контролюють правильність нарахування, своєчасність сплати страхових внесків, а також витрат” замінити словами “контролюють витрати”;

3) у статті 34:

назву та частину першу статті викласти в такій редакції:

“Стаття 34. Контроль за сплатою страхових внесків до Фонду та витратами за страхуванням на випадок безробіття

1. Органи державної податкової служби зобов’язані:

забезпечувати збір страхових внесків;

контролювати правильність нарахування, своєчасність сплати страхових внесків.”;

у частині другій:

абзац другий виключити;

в абзаці п’ятому слова “страхових внесків, а також” виключити;

4) у першому реченні абзацу першого частини третьої статті 35 слова “виконавчою дирекцією Фонду” замінити словами “органами державної податкової служби”;

5. Підпункти 2.1.2—2.1.4 пункту 2.1 статті 2 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст. 44; 2003 р., № 24, ст. 154) замінити підпунктом 2.1.2 такого змісту:

“2.1.2) податкові органи — стосовно податків і зборів (обов’язкових платежів), які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, у тому числі збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, крім зазначених у підпункті 2.1.1 цього пункту.

Порядок взаємодії податкових органів з державними цільовими фондами визначається Кабінетом Міністрів України.”.

6. У Законі України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71; 2006 р., № 27, ст. 234):

1) у частині першій статті 9 слова “провадить збір і акумуляцію страхових внесків та інших коштів, призначених” замінити словами “отримує і акумулює страхові внески та інші кошти, призначені”;

2) у статті 13:

у пункті 1 слово “збір” замінити словом “отримання”;

у пункті 4 слова “здійснює контроль за правильним нарахуванням, своєчасною сплатою страхових внесків, а також” виключити.

3) у пункті 5 частини другої статті 27 слова “органів Фонду, органу державного нагляду, інших контролюючих органів” замінити словами “органів державної податкової служби”;

4) у частині 4 статті 30 слова “виконавчої дирекції Фонду та його відділень” замінити словами “податкових органів”.

7. У Законі України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49—51, ст. 376; 2005 р., № 17—19, ст. 267; 2006 р., № 11, ст. 694, № 27, ст. 234; 2007 р., № 9, ст. 72, № 27, ст. 361; 2008 р., № 5—8, ст. 78; 2009 р., № 16, ст. 221):

1) у частині другій статті 17:

у пункті 3 слова “виконавчих органів Пенсійного фонду” замінити словами “органів державної податкової служби”;

абзац четвертий пункту 11 виключити;

2) у частині третій статті 20 слова “територіальний орган Пенсійного фонду” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “орган державної податкової служби” у відповідному відмінку і числі;

3) в абзаці першому частини першої статті 58 слова “провадить збір” виключити;

4) у частині першій статті 64:

пункти 2, 4 — 7 виключити;

у пункті 10 слова “нарахування, обчислення та сплати страхових внесків,” і “та податкової міліції” виключити;

5) у статті 106:

у частині третій:

в абзаці першому слова “Територіальні органи Пенсійного фонду за формою і у строки, визначені правлінням Пенсійного фонду” замінити словами “Органи державної податкової служби за формою і у строки, визначені законом”;

в абзаці четвертому слова “органами Пенсійного фонду в порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду, а в разі неузгодження вимоги із органами Пенсійного фонду” замінити словами “органами державної податкової служби в порядку, встановленому законом, а в разі неузгодження вимоги з органами державної податкової служби”;

абзаци п’ятий — восьмий замінити двома абзацами такого змісту:

“Оскарження страхувальником вимоги органу державної податкової служби здійснюється в порядку, встановленому Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків бюджетами та державними цільовими фондами” для апеляційного узгодження податкового зобов’язання.

Стягнення органом державної податкової служби із страхувальника сум недоїмки здійснюється в порядку, встановленому Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків бюджетами та державними цільовими фондами” для стягнення податкового боргу.”;

частини четверту — сьому виключити;

в абзаці першому частин дев’ятої і десятої слова “Виконавчі органи Пенсійного фонду” замінити словами “Органи державної податкової служби”;

у частині дев’ятій слова “територіальний орган Пенсійного фонду” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “орган державної податкової служби” у відповідному відмінку і числі;

у частині тринадцятій:

в абзаці першому слова “посадові особи виконавчих органів Пенсійного фонду в порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду” замінити словами “посадові особи органів державної податкової служби в порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби”;

друге речення абзацу другого викласти у такій редакції: “При цьому в цей же строк страхувальник, банк чи організація, яка здійснює виплату і доставку пенсій, має право оскаржити зазначене рішення в судовому порядку з одночасним обов’язковим письмовим повідомленням про це відповідного виконавчого органу Пенсійного фонду, яким прийнято це рішення, або в порядку, встановленому Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” для стягнення податкового боргу.”;

частину чотирнадцяту виключити;

частину шістнадцяту викласти в редакції:

“16. Виконавчі органи Пенсійного фонду накладають на посадових осіб, які вчинили правопорушення, адміністративні стягнення у разі:

1) ухилення від взяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік страхувальника як платника страхових внесків;

2) неподання відомостей про обставини, що спричиняють зміни юридичного статусу страхувальника, порядку сплати ним страхових внесків;

3) порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду і Накопичувального фонду.

Органи державної податкової служби накладають на посадових осіб, які вчинили правопорушення, адміністративні стягнення у разі:

1) приховування (заниження) суми заробітної плати (виплат, доходу), на яку нараховуються страхові внески;

2) порушення встановленого порядку нарахування, обчислення та строків сплати страхових внесків;

3) неподання, несвоєчасного подання, подання не за встановленою формою звітності про страхові внески, кошти Пенсійного фонду і Накопичувального фонду або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності і відомостей, передбачених цим Законом;

4) несплати або несвоєчасної сплати страхових внесків, у тому числі авансових платежів.”;

6) у частині другій статті 107 слова “органами Пенсійного фонду” замінити словами “органами державної податкової служби”.

ІІ. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 квітня 2010 року.

2. Кабінетові Міністрів України прийняти протягом місяця після опублікування цього Закону рішення щодо виконання цього Закону та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

  Голова 
Верховної Ради УкраїниПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації в одному контролюючому органі виконання функцій із здійснення контролю за повнотою та своєчасністю справляння збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації в одному контролюючому органі виконання функцій із здійснення контролю за повнотою та своєчасністю справляння збору на обов‘язкове державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування» розроблений Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва за власною ініціативою.

Проект акту спрямований на розв‘язання проблеми неузгодженості дій контролюючих органів у сфері загальнообов‘язкового державного страхування при здійсненні ними перевірок суб‘єктів підприємницької діяльності. Тобто такі перевірки проводяться відповідними органами з розбіжністю у часі, що негативно відображається на здійсненні підприємницької діяльності.

2. Мета і шляхи її досягнення 

Мета законопроекту – сприяння здійсненню підприємницької діяльності, шляхом покладення функцій з контролю та перевірок суб‘єктів підприємницької діяльності за сплатою зборів (внесків) до фондів загальнообов‘язкового державного страхування на органи державної податкової служби.

3. Правові аспекти

Згідно із § 82 глави 2 розділу 7 Регламенту Кабінету Міністрів України законопроекти, що вносяться у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради, готуються Мін’юстом, іншими центральними органами виконавчої влади, а також Національним банком (відповідно до пункту 6 § 163) з дотриманням вимог, передбачених Регламентом Верховної Ради, главами 2 - 5 розділу 5 цього Регламенту, і з урахуванням особливостей, передбачених цією главою.

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, відповідно до пункту 1 Положення про Держкомпідприємництво, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.07 № 667, є центральним органом виконавчої влади.

Відповідно до Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Законів України з конкретних видів соціального страхування: «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»; «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням»; «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування» та про розміри внесків на ці види страхування, в даний час функції по збору, обліку, забезпеченню звітності, здійсненню контролю за повнотою та своєчасністю справляння страхових внесків здійснюються окремо Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Пенсійним фондом.

Законопроект передбачає внесення змін до: Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про порядок погашення зобов‘язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», Закону України «Про збір на обов‘язкове державне пенсійне страхування», Закону України «Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування у зв‘язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», Закону України «Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Законопроектом передбачається консолідація в одному контролюючому органі виконання подібних для усіх фондів функцій, а саме: збору коштів, формування та ведення інформаційної системи відомостей про платників, забезпечення звітності, здійснення контролю за повнотою та своєчасністю справляння збору (внесків). Контроль за сплатою збору (внесків) передбачається покласти виключно на органи державної податкової служби.

Законопроект не стосується прав та обов‘язків громадян.

1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації в одному контролюючому органі виконання функцій із здійснення контролю за повнотою та своєчасністю справляння збору на обов‘язкове державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування» не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

2. Позиція заінтересованих органів

Законопроект стосується інтересів: Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства юстиції України.
Позиція даних органів буде відомою після завершення процедури відповідного погодження.

3. Регіональний аспект 

Законопроект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції 

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. 
8. Громадське обговорення
 
Законопроект не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів 

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів 

Прийняття акта дозволить оптимізувати адміністративні видатки фондів соціального страхування на здійснення функцій, пов’язаних з формуванням страхових коштів, підвищити якість надання соціальних послуг та розміри страхових виплат населенню.

Голова  
Держкомпідприємництва                Олександра Кужель

 

Матеріал з сайту Державногог комітету з питань регуляторної політики та підприємництва
 

Останнє оновлення ( Четвер, 11 лютого 2010, 07:25 )

Додати коментар


Захисний код
Оновити

КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ

+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru